Projekt Fundacji BlackRocks

Harmonia przyrody

Ochrona Przyrody i Środowiska

Głównym filarem projektu jest ochrona lasu jako cennego ekosystemu oraz zachowanie integralności przyrodniczej. Poprzez monitorowanie, edukację i ściśle określone restrykcje, projekt dąży do zabezpieczenia lasu przed degradacją spowodowaną nieodpowiednią eksploatacją, wandalizmem i innymi czynnikami szkodzącymi środowisku naturalnemu.

Zrównoważona Aktywność Ludzka

Drugi filar skupia się na stworzeniu przestrzeni, w której ludzie mogą aktywnie korzystać z lasu, zachowując równowagę między rekreacją a ochroną środowiska. Tworzenie naturalnych ścieżek dla biegaczy, spacerowiczów i innych miłośników natury pozwala na cieszenie się lasem w sposób zgodny z jego pierwotnym charakterem, jednocześnie promując zdrowy tryb życia.

Wspólnota i Edukacja

Trzeci filar skupia się na zaangażowaniu lokalnej społeczności i edukacji w zakresie znaczenia ochrony przyrody. Poprzez kampanie edukacyjne, warsztaty i współpracę ze szkołami, projekt dąży do zbudowania świadomości i współodpowiedzialności za stan lasu. Wspólna troska o przyszłość projektu buduje więź i włącza społeczność w jego realizację.

Te trzy filary stanowią fundament projektu „Forest”, skupiając się na ochronie przyrody, zrównoważonej aktywności ludzkiej i włączeniu społeczności, aby wspólnie tworzyć przestrzeń harmonii i troski o naturę.

Ochrona przyrody i środowiska

Główny filar projektu „Forest” to konsekwentna ochrona przyrody i zachowanie integralności ekosystemu lasu. Projekt ściśle współgra z przepisami Natura 2000, które mają na celu zapewnienie ochrony różnorodnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikich zwierząt i roślin. Przy projektowaniu działań, należy uwzględnić obszary chronione i wrażliwe, zapewniając, że każda inicjatywa nie koliduje z ochroną wymienionych obszarów.

W świetle polityki zrównoważonego gospodarowania lasami w Polsce, projekt „Forest” powinien być zgodny z planami zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych, respektując ekosystemy i przyczyniając się do ich ochrony.

Zrównoważona aktywność ludzka

Drugi filar projektu skupia się na umożliwieniu ludziom aktywnego korzystania z lasu w sposób zrównoważony i przyjazny dla przyrody. W kontekście przepisów Natury 2000, wszelkie działania powinny być dokładnie oceniane pod kątem ich wpływu na siedliska i gatunki chronione.

Projekt „Forest” powinien wprowadzić oznakowane szlaki i trasy, które nie zakłócają obszarów istotnych dla ochrony przyrody. Przy realizacji tego filaru, zgodność z polską polityką leśną polega na promowaniu ekologicznych form rekreacji, takich jak piesze wycieczki, oraz unikaniu działań, które mogą powodować negatywne skutki dla ekosystemu lasu.

Las podaruje oddech następnym pokoleniom

Projekt „Forest” ma za zadanie stworzyć przestrzeń, w której każda istota może korzystać z dobrodziejstw natury, jednocześnie ją szanując i chroniąc. Wspólnota lokalna oraz odwiedzający teren mają okazję czerpać radość z aktywności na świeżym powietrzu, a zarazem kształtować świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Skip to content